Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen, zoals FIAR Consumer Electronics, Nederland ICT en Digital Europe.

Contact
info@stobi.nl

Waarom het thuiskopiestelsel niet meer van deze tijd is

Overgangsregeling Thuiskopie 2014 – 2015 voor contractanten

Gemaakt op dinsdag 25 november 2014 12:20
Geplaatst door Wendy Kanselaar

Per 1 januari 2015 dalen de tarieven met 30% en wordt een nieuw tarief geïntroduceerd voor de e-reader. Ook wordt er geen onderscheid meer gemaakt in de opslagcapaciteit van voorwerpen; er geldt dus één tarief per voorwerp.

Klik hier voor meer informatie.

ICT-sector: Kabinet negeert uitspraak Europese rechter bij vaststellen thuiskopieheffingen

Gemaakt op dinsdag 21 oktober 2014 16:35
Geplaatst door Wendy Kanselaar

Woerden, 21 oktober 2014 Het kabinetsbesluit waarin de hoogte van thuiskopieheffingen is vastgesteld gaat voorbij aan een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie. FIAR CE, Nederland ICT en NLkabel zijn het daarom niet eens met de nieuwe thuiskopieregeling. Deze bevat weliswaar lagere heffingen, maar dat is enkel het gevolg van het feit dat er vorig 45 miljoen euro is geïnd in plaats van de beoogde 30 miljoen euro. Ditzelfde bedrag wil men dit jaar met de heffingen ophalen, terwijl illegale kopieën niet meer mogen worden meegerekend als gevolg van het arrest van het Hof van Justitie. Ook met het verminderde legale downloadgedrag van consumenten door opkomst van streaming diensten als Spotify, Netflix en Video on Demand, is op geen enkele manier rekening gehouden.

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie maakte duidelijk dat de heffingen niet gebaseerd mogen zijn op schade die wordt veroorzaakt door illegaal kopiëren. Daarom heeft het kabinet het verbod op illegaal downloaden moeten invoeren. Het is niet juist dat het bedrag van 30 miljoen euro, zonder vergoeding voor illegale kopieën, gelijk is aan het bedrag van vorig jaar waarbij wel rekening werd gehouden met illegaal verkregen kopieën. In feite wordt de uitspraak van het Europese Hof van Justitie op dit punt genegeerd.

Het systeem van thuiskopieheffingen houdt geen rekening met ontwikkelingen in de digitale economie. Het systeem is gebaseerd op de praktijk uit het verleden en is niet toekomstgericht. Als Nederland optimaal wil profiteren van de kansen die de digitale economie biedt is het noodzakelijk dat regelgeving toekomstvast is. In de wet is nog altijd vastgelegd dat een gebruiker moet betalen voor het maken van een kopie voor eigen gebruik van aangeschafte muziek of films. Een consument mag bijvoorbeeld volgens de voorwaarden van de leverancier digitaal aangeschafte muziek op vijf apparaten opslaan. De Auteurswet neemt blijkbaar nog altijd de langspeelplaat of compact disc als uitgangspunt, terwijl streaming diensten exponentieel groeien. Nederland kan een voorbeeld nemen aan het Verenigd Koninkrijk, waar men uiteindelijk tot de conclusie is gekomen dat de resterende schade door de thuiskopie-exceptie minimaal is waardoor geen heffingen nodig zijn. FIAR CE, Nederland ICT en NLkabel zijn dan ook van mening dat een gefundeerd onderzoek moet plaatsvinden naar de omvang van de daadwerkelijke schade die rechthebbenden nog ondervinden van legale thuiskopieën. Zij doen een oproep aan de Tweede Kamer om zo’n onderzoek in gang te zetten.

De thuiskopieheffingen zijn ingesteld als compensatie voor het nadeel dat rechthebbenden ondervinden als gevolg van het maken van kopieën van reeds aangeschaft materiaal voor eigen gebruik. De thuiskopieheffingen sluiten hier niet altijd bij aan, aldus de belangenorganisaties. Zo is het aan de consument niet uit te leggen is dat de consument van het kabinet een heffing moet betalen voor het opnemen van TV uitzendingen op hun settopbox, terwijl rechthebbenden van dergelijk uitgesteld kijken praktisch geen nadeel ondervinden.

Kabinet: thuiskopieheffingen gaan omlaag

Gemaakt op dinsdag 21 oktober 2014 16:32
Geplaatst door Wendy Kanselaar

Nieuwsbericht | 17-10-2014 De thuiskopieheffingen dalen met ingang van 1 januari 2015 met 30%. Dit betekent een heffing van € 3,50 op desktop pc’s, notebooks, smartphones, telefoons met mp-3 spelers, tablets, hdd recorders en settopboxen met harde schijf. Portable audio-/videospelers krijgen een heffing van € 1,40. Voor externe hdd-drives en e-readers geldt straks een bedrag van € 0,70. Bij de aanschaf van een cd-rom of dvd geldt het laagste tarief: 2 eurocent.

Dit staat in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft eerder dit jaar geoordeeld dat het maken van een privé-kopie van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde prestaties uit een illegale bron niet is toegestaan en ook niet heffingsplichtig is.

Staatssecretaris Teeven heeft de Stichting onderhandelingen thuiskopievergoeding (SONT) gevraagd aan te geven welke thuiskopieheffingen passend zijn na het arrest van het Hof van Justitie. De SONT heeft onlangs advies uitgebracht op basis waarvan de nieuwe bedragen voor de thuiskopieheffingen zijn vastgesteld.

De thuiskopieheffingen zijn ingesteld als compensatie voor het nadeel dat rechthebbenden ondervinden als gevolg van het maken van kopieën voor eigen studie of gebruik van beschermde werken zoals muziek, boeken en films. Stichting de Thuiskopie int en verdeelt deze auteursrechtvergoedingen voor en aan rechthebbenden door middel van verdeelorganisaties.

De ministerraad heeft ermee ingestemd de AMvB voor spoedadvies aan de Raad van State te zenden. De tekst van de nieuwe regeling, het advies van de Raad van State, alsmede het advies van de SONT worden openbaar bij plaatsing van de AMvB in het Staatsblad.

Harmonisatie van de thuiskopie-uitzondering

Gemaakt op maandag 31 maart 2014 11:32
Geplaatst door Wendy Kanselaar

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de reactie van de Nederlandse regering op de openbare EU raadpleging van het Auteursrechtelijk kader gepubliceerd

Nederland pleit voor een algehele harmonisatie van de uitzondering en beperking inzake privé-kopiëren. Op grond van artikel 5(2)a en b van de auteursrechtrichtlijn kunnen lidstaten beperkingen stellen ten aanzien van het reproductierecht voor de reproductie op een gegevensdrager door een natuurlijk persoon voor privé-gebruik en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk (thuiskopie-exceptie). Beide excepties stellen de voorwaarde dat rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen. Sommige lidstaten hebben van deze excepties gebruik gemaakt. Andere lidstaten niet.

De Commissie en de lidstaten stuurden met de auteursrechtrichtlijn aan op een geharmoniseerd kader en een level playing field. Dat is bij de thuiskopie-exceptie echter ver weg. In de lidstaten die de excepties wel hebben overgenomen verschillen de voorwaarden voor de inroepbaarheid ervan. Dit heeft gevolgen voor de vergoeding die rechthebbenden ter compensatie van het nadeel dienen te ontvangen. Ook de wijze van compenseren verschilt vervolgens van lidstaat tot lidstaat. Sommige lidstaten kennen vergoeding op dragers, andere lidstaten gaan uit van een vergoeding op apparatuur (bv. printers) en weer andere lidstaten van een combinatie daarvan. De verschillen tussen de vergoedingsstelsels bij de thuiskopie-exceptie kunnen de werking van de interne markt negatief beïnvloeden. Hoewel dit is onderkend in overweging 38 van de auteursrechtrichtlijn, is nagelaten om een uniforme thuiskopie-exceptie inclusief bijbehorende vergoedingen in te stellen.

De onderlinge verschillen tussen de lidstaten op het gebied van de thuiskopie-uitzondering leiden tot veel rechtsonzekerheid, die uitmondt in veel zaken die beslecht moeten worden door het Hof van Justitie dat het stelsel vervolgens verder interpreteert. Interpretatie door de rechter heeft echter een casuïstisch karakter. Volgens Nederland verdient een zo spoedig mogelijk op te pakken algehele herziening van het thuiskopiestelsel door de EU wetgever de voorkeur.

Meer artikelen…

Gemaakt op maandag 27 januari 2014 13:16
Geplaatst door Wendy Kanselaar

Woerden, 24 januari 2014 – De gezamenlijke ICT en elektronica branches Nederland hebben met instemming kennis genomen van het blog van de CEO van Vodafone getiteld ‘het drama dat thuiskopieheffing heet’. FIAR CE en Nederland ICT hebben de onuitvoerbaarheid en intransparantie van het heffingensysteem voor industrie en consument veelvuldig aan de kaak gesteld bij publiek en politiek. Zij herkennen zich in de noodkreet vanuit het bedrijfsleven. De technologiesectoren pleiten dan ook voor een afschaffing van de heffingen. In de tussentijd moet een zichtbare heffing aan de kassa in ieder geval de transparantie vergroten.

Rob Shuter, ceo van Vodafone Nederland, benoemt in zijn blog de problemen bij uitvoering van de huidige regeling waar telecom providers sinds 2013 ook onder vallen. Zo bestaat er onduidelijkheid over de hoogte van de heffing die gebaseerd wordt op de schade die rechthebbenden lijden. De stichting Thuiskopie eist daarnaast dat ook een heffing voor zakelijke smartphones wordt betaald, terwijl zakelijk gebruik is uitgesloten van privehéffingen. FIAR CE en Nederland ICT waarschuwden al eerder voor deze problemen. André Habets, directeur van FIAR CE. “Uit de ervaringen van afgelopen jaar blijkt dat handhaving van het systeem erg ingewikkeld, zo niet onmogelijk is. Het is niet duidelijk voor de consument of wel of niet een heffing is betaald en waar deze heffing aan ten goede komt. Ook bedrijven betalen de heffing, terwijl daar in de wet geen grondslag voor bestaat. Precies om deze reden lopen er momenteel een aantal rechtszaken tegen de staat.”

De gezamenlijke ICT en elektronica branches Nederland pleiten daarom voor meer transparantie. Dit kan door het bedrag dat aan heffing betaald wordt inzichtelijk te maken bij de aankoop: op de bon. Als de schade voor rechthebbenden door de rechter definitief wordt vastgesteld, maakt dit de terugvordering van teveel betaalde heffing aan consumenten en de uitkering aan rechthebbenden een stuk eenvoudiger.

Onlangs is de thuiskopieheffing voor twee jaar verlengd door staatssecretaris Teeven. Bij deze verlenging is door de staatssecretaris op het gebied van transparantie en zichtbaarheid helemaal niets gedaan. FIAR CE en Nederland ICT roepen de staatssecretaris op de regeling aan te passen zodat een zichtbare heffing mogelijk wordt. Daarnaast moet gezamenlijk gewerkt worden aan nieuwe modellen waarbij de thuiskopieheffing na 2015 kan worden afgeschaft.

Gemaakt op maandag 28 oktober 2013 10:18
Geplaatst door Wendy Kanselaar

Persbericht: ’s Hertogenbosch/Woerden, 23 oktober 2013 – De gezamenlijke ICT en elektronica branches Nederland ICT en FIAR CE keken met belangstelling uit naar het nieuwe besluit over de thuiskopieheffing, maar concluderen nu dat de heffing nog steeds niet aan de eisen van deze tijd voldoet. Uiteraard hebben beide organisaties begrip voor de positie van auteurs en componisten en dienen zij een vergoeding te krijgen voor hun werk. Het besluit dat het Kabinet op 23 oktober naar de Kamer heeft gestuurd laat echter geen enkele vooruitgang zien.

Uit het besluit blijkt dat het heffingenstelsel dat maar voor een jaar was ingesteld, eenvoudigweg wordt verlengd met maar liefst twee jaar. Dat betekent dat men tot zeker 2016 vastzit aan zeer hoge administratieve lasten voor bedrijfsleven en winkeliers en onterecht hoge heffingen voor consumenten. De lasten voor het bedrijfsleven bedragen alleen al 50 miljoen euro, een veelvoud van de opbrengst. De kans die het kabinet het afgelopen jaar heeft gehad om te kijken naar alternatieven óf om een transparante thuiskopieheffing in te voeren is niet opgepakt. De thuiskopieheffing is niet zichtbaar, en de consument betaalt veel meer dan nodig. De consument moet aan de kassa duidelijk worden gemaakt dat extra betaald moet worden voor eventuele kopieën, maar dat vrijelijk uit elke bron gekopieerd mag worden, want dat is de consequentie van het besluit.

Uit de ervaringen van afgelopen jaar blijkt dat handhaving van het systeem erg ingewikkeld, zo niet onmogelijk is. Het is niet duidelijk voor de consument of wel of niet een heffing is betaald noch waarvoor. Ook bedrijven betalen heffing, terwijl daar in de wet geen grondslag voor bestaat: zij betalen bijvoorbeeld een heffing over smartphones, ook wanneer ze daar geen muziek opzetten, maar deze bijvoorbeeld alleen voor werk gebruiken. Dit terwijl de wet er van uit gaat dat alleen betaald moet worden voor telefoons voor privé gebruik. Consumenten maken bovendien steeds meer mensen gebruik van legale alternatieve verdienmodellen, zoals Spotify en iTunes, waarvoor al auteursrechten worden betaald. Als er dan ook nog op apparaten een heffing wordt geïnd, betaalt de consument twee keer.

Precies zoals gevreesd wordt de heffing nu voor twee jaar verlengd. Tegelijkertijd wordt er een heffing op cloud diensten voorbereid. De auteursrechtenheffingen breiden uit, terwijl het kopieren afneemt ten gunste van legale alternatieven. De consument en innovatieve bedrijven worden zo gestraft voor het genereren van steeds meer inkomsten voor artiesten uit digitale bron.

FIAR CE en Nederland ICT roepen de politiek daarom op om zo spoedig mogelijk het bestaande heffingensysteem te heroverwegen en alternatieven te gaan overwegen. Habets, directeur van FIAR CE: “Het systeem van heffingen schiet op alle fronten tekort. We moeten de bestaande legale modellen meer kans geven en de voortdurende steun aan illegale bronnen van auteursrechtelijk beschermd werk uit de markt drukken.”

Gemaakt op donderdag 01 augustus 2013 12:15
Geplaatst door Wendy Kanselaar
Geen plek meer voor de downloader

Downloaden Muziekpiraterij is op haar retour. We doen steeds minder met illegale downloadsites. De legale alternatieven blijken te werken.

Klik hier voor het volledige artikel en de reactie van FIAR CE

border: 1px solid rgb(217,214,214)Gemaakt op maandag 31 maart 2014 11:32
Geplaatst door Wendy Kanselaar
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de reactie van de Nederlandse regering op de openbare EU raadpleging van het Auteursrechtelijk kader gepubliceerd

Nederland pleit voor een algehele harmonisatie van de uitzondering en beperking inzake privé-kopiëren. Op grond van artikel 5(2)a en b van de auteursrechtrichtlijn kunnen lidstaten beperkingen stellen ten aanzien van het reproductierecht voor de reproductie op een gegevensdrager door een natuurlijk persoon voor privé-gebruik en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk (thuiskopie-exceptie). Beide excepties stellen de voorwaarde dat rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen. Sommige lidstaten hebben van deze excepties gebruik gemaakt. Andere lidstaten niet.

De Commissie en de lidstaten stuurden met de auteursrechtrichtlijn aan op een geharmoniseerd kader en een level playing field. Dat is bij de thuiskopie-exceptie echter ver weg. In de lidstaten die de excepties wel hebben overgenomen verschillen de voorwaarden voor de inroepbaarheid ervan. Dit heeft gevolgen voor de vergoeding die rechthebbenden ter compensatie van het nadeel dienen te ontvangen. Ook de wijze van compenseren verschilt vervolgens van lidstaat tot lidstaat. Sommige lidstaten kennen vergoeding op dragers, andere lidstaten gaan uit van een vergoeding op apparatuur (bv. printers) en weer andere lidstaten van een combinatie daarvan. De verschillen tussen de vergoedingsstelsels bij de thuiskopie-exceptie kunnen de werking van de interne markt negatief beïnvloeden. Hoewel dit is onderkend in overweging 38 van de auteursrechtrichtlijn, is nagelaten om een uniforme thuiskopie-exceptie inclusief bijbehorende vergoedingen in te stellen.

De onderlinge verschillen tussen de lidstaten op het gebied van de thuiskopie-uitzondering leiden tot veel rechtsonzekerheid, die uitmondt in veel zaken die beslecht moeten worden door het Hof van Justitie dat het stelsel vervolgens verder interpreteert. Interpretatie door de rechter heeft echter een casuïstisch karakter. Volgens Nederland verdient een zo spoedig mogelijk op te pakken algehele herziening van het thuiskopiestelsel door de EU wetgever de voorkeur.