Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen.

De thuiskopietarieven van 2003-2015 waren onjuist

Rechtbank Den Haag 30 september 2020, IEF 19504, IT 3281; ECLI:NL:RBDHA:2020:10057 (Stobi c.s. tegen de Staat en Stichting de Thuiskopie) Thuiskopieheffing. Vervolg op het tussenvonnis van 13 februari 2019 [IEF 18234].

Deze procedure gaat over de Nederlandse thuiskopieregeling in een tijdvak van 12 jaar. Na een uitvoerig onderzoek van over en weer in het geding gebrachte rapporten luidt de conclusie dat het thuiskopiëren in Nederland afneemt. De schade voor rechthebbenden in de jaren 2013-2015 is afgenomen van € 24 miljoen tot € 18 miljoen. Tegen de achtergrond van het afnemende kopieergedrag en de vastgestelde schade is een totaal beoogd incassobedrag van rond de € 40 miljoen te hoog. Thuiskopie wordt veroordeeld de onverschuldigd betaalde bedragen terug te betalen. Het gaat om meer dan 40% van hetgeen er ooit aan Stichting De Thuiskopie betaald is.

Zie ook: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:10057

De uitspraak in de beroepszaak staat gepland op 15 februari 2022, de ervaring leert echter dat het Hof in Den Haag de agendering niet op orde heeft en STOBI-gerelateerde rechtszaken veelvuldig worden aangehouden.

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5191139/thuiskopieheffing-thuiskopie-heffing-smartphone-telefoon-nederland

PERSBERICHT: DIGITALE SECTOR WIL HERZIENING THUISKOPIEVERGOEDING

16 oktober 2020 – De vertegenwoordigers producenten en importeurs van consumentenelektronica (NLdigital, NLconnect, TechniekNederland, FIAR CE en STOBI) hebben minister Dekker gevraagd om het huidige Thuiskopiesysteem onder de loep te nemen. De brancheverenigingen vinden dat de bescherming van auteursrechten via deze regeling steeds meer uit de pas loopt met de technische en economische realiteit. De directe aanleiding voor de oproep is de vaststelling van de nieuwe tarieven voor de Thuiskopieheffing. “Technologie heeft de noodzaak voor het maken van een thuiskopie weggenomen. Maar toch blijft de totale vergoeding jaar na jaar even hoog. Dat is niet uit te leggen”, zegt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital.

https://www.fiar.nl/9-nieuwsberichten/207-persbericht-digitale-sector-wil-herziening-thuiskopievergoeding

Overgangsregeling Thuiskopie 2014 – 2015 voor contractanten

Per 1 januari 2015 dalen de tarieven met 30% en wordt een nieuw tarief geïntroduceerd voor de e-reader. Ook wordt er geen onderscheid meer gemaakt in de opslagcapaciteit van voorwerpen; er geldt dus één tarief per voorwerp.

ICT-sector: Kabinet negeert uitspraak Europese rechter bij vaststellen thuiskopieheffingen

Woerden, 21 oktober 2014 Het kabinetsbesluit waarin de hoogte van thuiskopieheffingen is vastgesteld gaat voorbij aan een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie. FIAR CE, Nederland ICT en NLkabel zijn het daarom niet eens met de nieuwe thuiskopieregeling. Deze bevat weliswaar lagere heffingen, maar dat is enkel het gevolg van het feit dat er vorig 45 miljoen euro is geïnd in plaats van de beoogde 30 miljoen euro. Ditzelfde bedrag wil men dit jaar met de heffingen ophalen, terwijl illegale kopieën niet meer mogen worden meegerekend als gevolg van het arrest van het Hof van Justitie. Ook met het verminderde legale downloadgedrag van consumenten door opkomst van streaming diensten als Spotify, Netflix en Video on Demand, is op geen enkele manier rekening gehouden.

Lees meer over: ICT-sector: Kabinet negeert uitspraak Europese rechter bij vaststellen thuiskopieheffingen

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie maakte duidelijk dat de heffingen niet gebaseerd mogen zijn op schade die wordt veroorzaakt door illegaal kopiëren. Daarom heeft het kabinet het verbod op illegaal downloaden moeten invoeren. Het is niet juist dat het bedrag van 30 miljoen euro, zonder vergoeding voor illegale kopieën, gelijk is aan het bedrag van vorig jaar waarbij wel rekening werd gehouden met illegaal verkregen kopieën. In feite wordt de uitspraak van het Europese Hof van Justitie op dit punt genegeerd.

Het systeem van thuiskopieheffingen houdt geen rekening met ontwikkelingen in de digitale economie. Het systeem is gebaseerd op de praktijk uit het verleden en is niet toekomstgericht. Als Nederland optimaal wil profiteren van de kansen die de digitale economie biedt is het noodzakelijk dat regelgeving toekomstvast is. In de wet is nog altijd vastgelegd dat een gebruiker moet betalen voor het maken van een kopie voor eigen gebruik van aangeschafte muziek of films. Een consument mag bijvoorbeeld volgens de voorwaarden van de leverancier digitaal aangeschafte muziek op vijf apparaten opslaan. De Auteurswet neemt blijkbaar nog altijd de langspeelplaat of compact disc als uitgangspunt, terwijl streaming diensten exponentieel groeien. Nederland kan een voorbeeld nemen aan het Verenigd Koninkrijk, waar men uiteindelijk tot de conclusie is gekomen dat de resterende schade door de thuiskopie-exceptie minimaal is waardoor geen heffingen nodig zijn. FIAR CE, Nederland ICT en NLkabel zijn dan ook van mening dat een gefundeerd onderzoek moet plaatsvinden naar de omvang van de daadwerkelijke schade die rechthebbenden nog ondervinden van legale thuiskopieën. Zij doen een oproep aan de Tweede Kamer om zo’n onderzoek in gang te zetten.

De thuiskopieheffingen zijn ingesteld als compensatie voor het nadeel dat rechthebbenden ondervinden als gevolg van het maken van kopieën van reeds aangeschaft materiaal voor eigen gebruik. De thuiskopieheffingen sluiten hier niet altijd bij aan, aldus de belangenorganisaties. Zo is het aan de consument niet uit te leggen is dat de consument van het kabinet een heffing moet betalen voor het opnemen van TV uitzendingen op hun settopbox, terwijl rechthebbenden van dergelijk uitgesteld kijken praktisch geen nadeel ondervinden.

Kabinet: thuiskopieheffingen gaan omlaag

Nieuwsbericht | 17-10-2014 De thuiskopieheffingen dalen met ingang van 1 januari 2015 met 30%. Dit betekent een heffing van € 3,50 op desktop pc’s, notebooks, smartphones, telefoons met mp-3 spelers, tablets, hdd recorders en settopboxen met harde schijf. Portable audio-/videospelers krijgen een heffing van € 1,40. Voor externe hdd-drives en e-readers geldt straks een bedrag van € 0,70. Bij de aanschaf van een cd-rom of dvd geldt het laagste tarief: 2 eurocent.

Lees meer over: Kabinet: thuiskopieheffingen gaan omlaag
Harmonisatie van de thuiskopie-uitzondering

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de reactie van de Nederlandse regering op de openbare EU raadpleging van het Auteursrechtelijk kader gepubliceerd

Nederland pleit voor een algehele harmonisatie van de uitzondering en beperking inzake privé-kopiëren. Op grond van artikel 5(2)a en b van de auteursrechtrichtlijn kunnen lidstaten beperkingen stellen ten aanzien van het reproductierecht voor de reproductie op een gegevensdrager door een natuurlijk persoon voor privé-gebruik en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk (thuiskopie-exceptie). Beide excepties stellen de voorwaarde dat rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen. Sommige lidstaten hebben van deze excepties gebruik gemaakt. Andere lidstaten niet.

Harmonisatie van de thuiskopie-uitzondering

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de reactie van de Nederlandse regering op de openbare EU raadpleging van het Auteursrechtelijk kader gepubliceerd

Nederland pleit voor een algehele harmonisatie van de uitzondering en beperking inzake privé-kopiëren. Op grond van artikel 5(2)a en b van de auteursrechtrichtlijn kunnen lidstaten beperkingen stellen ten aanzien van het reproductierecht voor de reproductie op een gegevensdrager door een natuurlijk persoon voor privé-gebruik en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk (thuiskopie-exceptie). Beide excepties stellen de voorwaarde dat rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen. Sommige lidstaten hebben van deze excepties gebruik gemaakt. Andere lidstaten niet.

Lees meer over: Harmonisatie van de thuiskopie-uitzondering
De Commissie en de lidstaten stuurden met de auteursrechtrichtlijn aan op een geharmoniseerd kader en een level playing field. Dat is bij de thuiskopie-exceptie echter ver weg. In de lidstaten die de excepties wel hebben overgenomen verschillen de voorwaarden voor de inroepbaarheid ervan. Dit heeft gevolgen voor de vergoeding die rechthebbenden ter compensatie van het nadeel dienen te ontvangen. Ook de wijze van compenseren verschilt vervolgens van lidstaat tot lidstaat. Sommige lidstaten kennen vergoeding op dragers, andere lidstaten gaan uit van een vergoeding op apparatuur (bv. printers) en weer andere lidstaten van een combinatie daarvan. De verschillen tussen de vergoedingsstelsels bij de thuiskopie-exceptie kunnen de werking van de interne markt negatief beïnvloeden. Hoewel dit is onderkend in overweging 38 van de auteursrechtrichtlijn, is nagelaten om een uniforme thuiskopie-exceptie inclusief bijbehorende vergoedingen in te stellen.

De onderlinge verschillen tussen de lidstaten op het gebied van de thuiskopie-uitzondering leiden tot veel rechtsonzekerheid, die uitmondt in veel zaken die beslecht moeten worden door het Hof van Justitie dat het stelsel vervolgens verder interpreteert. Interpretatie door de rechter heeft echter een casuïstisch karakter. Volgens Nederland verdient een zo spoedig mogelijk op te pakken algehele herziening van het thuiskopiestelsel door de EU wetgever de voorkeur.