Productheffing

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopievergoeding vastgesteld voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. 

Tarieven en Voorwerpen 2021-2023

Voorwerp Regulier Tarief 2021-2023
1. PC / Laptop / notebook / server / mediacenter € 2.70
2. Tablet € 2.20
3. Smartphone € 7.30
4. Portable audio- / videospeler € 2.10
5. Settopbox met harde schijf / HDD-recorder € 3.80
6. E-reader € 1.10
7. Externe Hard Disk Drive (HDD), Solid State Disk (SSD) en USB-stick >= 256 GB € 1.00
8. USB-stick < 256 GB€ € 0.50
9. Wearables met opslagmogelijkheid € 0.60

Tarieven refurbished voorwerpen, hiervoor geldt een verlaging met 40% t.o.v. het reguliere tarief

Voorwerp Refurbished Tarief 2021-2023
1. PC / Laptop / notebook / server / mediacenter € 1.62
2. Tablet € 1.32
3. Smartphone € 4.38
4. Portable audio- / videospeler € 1.26
5. Settopbox met harde schijf / HDD-recorder € 2.28
6. E-reader € 0.66
7. Externe Hard Disk Drive (HDD), Solid State Disk (SSD) en USB-stick >= 256 GB € 0.60
8. USB-stick < 256 GB€ € 0.30
9. Wearables met opslagmogelijkheid € 0.36
*USB’s worden niet refurbished verkocht.

Algemeen Uitgangspunt

Bij het vaststellen of een voorwerp onder de vergoedingsplicht valt moet het voorwerp beschikken over een geïntegreerd, beschrijfbaar geheugen dat audio, audiovisuele, beeld of geschreven werken die auteurs- en nabuurrechtelijk beschermd zijn vast kan leggen. Het apparaat moet in staat zijn dit materiaal zelf weer te geven, af te spelen of te vertonen waarbij het apparaat als bron kan dienen voor afspeelapparatuur.

Bovenstaande tarieven zijn van toepassing op voorwerpen die na 1 januari 2021 zijn geïmporteerd/ gefabriceerd of als nieuw door een commerciële partij op de Nederlandse markt worden gebracht. Dit geldt ook voor ‘refurbished’ voorwerpen. Wanneer een refurbished voorwerp wordt geïmporteerd of door een professionele wederverkoper aan of ten behoeve van een nieuwe eindgebruiker wordt verkocht, is thuiskopievergoeding verschuldigd.

Refurbished

Bij ‘refurbished’ staat een gebruikt apparaat aan de basis. Dit apparaat wordt dusdanig aangepast, vernieuwd, gecontroleerd en/of heropgebouwd, dat het aan een nieuwe consument kan worden verkocht. Daar waar een refurbished voorwerp door een professionele wederverkoper aan of ten behoeve van een nieuwe eindgebruiker wordt verkocht, is thuiskopievergoeding verschuldigd. Voor deze apparaten geldt een tarief dat met 40% verlaagd is ten opzichte van het reguliere tarief.

Voor de toepassing van de thuiskopieregeling wordt de partij die zich bezighoudt met refurbishment van vergoedingsplichtige voorwerpen gelijkgesteld aan de fabrikant bedoeld in artikel 16c Auteurswet. Een fabrikant is degene die een voorwerp in de zin van art. 16c Auteurswet vervaardigt, opnieuw samenstelt of doet vervaardigen op zodanige wijze dat gesproken kan worden van een nieuw op de markt te brengen compleet product.

Toelichting op tarieven

De Thuiskopie tarieven zijn exclusief BTW weergegeven. In het handelsverkeer/verkoop aan consumenten maakt de thuiskopievergoeding onderdeel uit van de BTW belaste prestatie van de levering van het voorwerp. Oftewel, over de totaalprijs inclusief thuiskopievergoeding dient volgens de fiscus BTW te worden afgedragen. Thuiskopie brengt geen BTW in rekening aan de importeur of fabrikant.

Zie ook de publicatie in de staatscourant
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-49273.html